กลับหน้าหลัก


ขั้นตอนการขอ Transcipt สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว

1.กรณีเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตนเอง

1.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2

หมายเลขโทรศํพท์ 034 - 312009 ต่อ 207

1.2 กรอกแบบคำร้องขอ Transcipt

1.3 ยื่นแบบคำร้องพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ตามจำนวนชุดที่ขอ Transcipt (กรณีขอ 1 ชุด ใช้รูป 1 ใบ)

1.4 ชำระค่าธรรมเนียมชุดละ 100-. บาท

1.5 ท่านสามารถมารับใบ transcipt ได้หลังจากยื่นคำร้องแลัว 7 วัน

2.กรณีส่งแบบคำร้องมาทางไปรษณีย์

2.1 download แบบฟอร์มคำร้องขอ Transcipt (download แบบฟอร์มที่นี่)

2.2 กรอกแบบคำร้องตามข้อ 2.1

2.3 ส่งแบบคำร้องพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ตามจำนวนชุดที่ขอ Transcipt (กรณีขอ 1 ชุด ใช้รูป 1 ใบ) และธนาณัติค่าธรรมเนียมชุดละ 100-. บาท

(กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยว่าท่านได้ส่งเอกสารมาให้ ทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจเรียบร้อยแล้ว
ทางหมายเลขโทรศัพท์ 034-312009 ต่อ 207)

2.4 ท่านจะได้รับ Transcipt ทางไปรษณีย์ หลังจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้ว 7 วัน

หมายเหตุ : รูปถ่ายสวมเครื่องแบบตำรวจชุดปกติกากี ชุดคอแบะ หรือ ชุดขาว ก็ได้

จัดทำโดยงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 312009 ต่อ 207