เข้าสู่ระบบ
ลำดับที่ หัวข้อ
382
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอน นรต.ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
381
บัญชีแสดงผลการสอบของ นรต.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่นที่ ๗๒) ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
380
บัญชีแสดงผลการสอบของ นรต.ชั้นปีที่ 3 (รุ่นที่ ๗๑) ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
379
ตารางสอน นรต.ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
378
บัญชีแสดงผลการสอบของนรต.ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๗๐ ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
377
376
ผลการสอบความรู้ภาควิชาพื้นฐาน หลักสูตร กอต.(สอบสวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
375
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
374
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.(รุ่นที่ 4 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 และรุ่นที่ 5 ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559)
373
ตารางสอนเสริม(ฉบับแก้ไข) ของ นรต.ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 1/2559
372
บัญชีรายชื่อแยกตามตอนเรียนของ นรต.ชั้นปีที่ 1 ตอนเรียนที่ 2 และตอนเรียนที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับแก้ไข)
371
บัญชีรายชื่อนักเรียนอบรมหลักสูตร กอต.(สอบสวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (แบบ ๔)
370
ปฏิทินการฝึกอบรม หลักสูตร กอต.(สอบสวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
369
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอน หลักสูตร "กอต.(สายสอบสวน)" พ.ศ.2559
368
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของ นรต.ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
367
ตารางสอนหลักสูตร "กอต.(สายสอบสวน)"ประจำปี พ.ศ.2559
366
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอน หลักสูตร กอน.(อก),กอร.(อก) พ.ศ.2559
365
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการทำโครงงานหรือวิจัยของ นรต.