เข้าสู่ระบบ
ลำดับที่ หัวข้อ
405
บัญชีรายชื่อแยกตามตอนเรียนของ นรต.ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
404
รายชื่อ กอส.41 (แบบ 4)
394
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการทำโครงงานหรือวิจัยของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
393
ตารางสอนหลักสูตร กอส.รุ่นที่ 41 ประจำปีงบประมาณ 2560
392
ตารางสอนหลักสูตร กอส.รุ่นที่ 41 ประจำปีงบประมาณ 2560
391
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
390
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนนักเรียนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส.)รุ่นที่ 41 ประจำปีงบประมาณ 2560
389
383
บัญชีแสดงผลการสอบ นรต.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๗๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
382
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอน นรต.ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
381
บัญชีแสดงผลการสอบของ นรต.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่นที่ ๗๒) ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
380
บัญชีแสดงผลการสอบของ นรต.ชั้นปีที่ 3 (รุ่นที่ ๗๑) ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
379
ตารางสอน นรต.ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
378
บัญชีแสดงผลการสอบของนรต.ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๗๐ ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
377
376
ผลการสอบความรู้ภาควิชาพื้นฐาน หลักสูตร กอต.(สอบสวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
375
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
374
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.(รุ่นที่ 4 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 และรุ่นที่ 5 ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559)