เข้าสู่ระบบ
ลำดับที่ หัวข้อ
438
ตารางสอนหลักสูตร กอส.รุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ 2561
437
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ของ นรต.ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
435
ตารางสอน นรต.ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
434
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.รุ่นที่ 5 ภาคการศึกษาต้น,รุ่นที่ 6 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
433
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่4 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
432
ตารางสอนเสริมของ นรต.ชั้นปีที่ 1-3 (การฝึกยุทธวิธีตำรวจ,นักกีฬา และ นิทรรศการ Cyber Day)ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
431
ตารางสอนเสริมของ นรต.ชั้นปีที่ 4 (การฝึกยุทธวิธีตำรวจ,นักกีฬา และ นิทรรศการ Cyber Day) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
429
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.(รุ่นที่ 5 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559,รุ่นที่ 6 ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560)
428
ตารางสอนเสริม (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)ของ นรต.ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
427
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 112 ประจำปีงบประมาณ 2560
426
บัญชีรายชื่อแยกตามตอนเรียนของ นรต.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)
425
ตารางสอนเสริมของ นรต.ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
423
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 112 ประจำปีงบประมาณ 2560
422
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 )
421
บัญชีรายชื่อแยกตามตอนเรียนของ นรต.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข)
419
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ของ นรต.ชั้นปีที่ 1-3 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
418
รายชื่อนักเรียนนายร้อยตำรวจ แยกตามวิชาเลือก
416
บัญชีรายชื่อแยกตามตอนเรียนของ นรต.ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560