เข้าสู่ระบบ
ลำดับที่ หัวข้อ
344
บัญชีแสดงผลการสอบของ นรต.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่นที่ ๗๑) ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
343
ตารางสอนของ นรต.ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
342
คำสั่งแต่งตั้งครูอาจารย์ ของ นรต.ชั้นปีที่ 1-3 ภาคการศึกษาที่ 2 (ภาคการฝึกและภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร)ปีการศึกษา 2558
341
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4
340
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร กอส.รุ่นที่ 40 ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ 4)
338
ประกาศผลสอบความรู้ นรต.ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 69) ภาคการศึกษาที่ 2/2558
337
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนนักเรียนอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส).รุ่นที่ 40 ประจำปีงบประมาณ 2559
336
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษของ นรต.ชั้นปีที่ 1-3 ภาคการศึกษาที่ 2 (ภาควิชาการ) ปีการศึกษา 2558
335
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนของ นรต.ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
334
ตารางสอน นรต.ชั้นปีที่ ๑-๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 2558
333
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอน หลักสูตร กอน.(สายครูอาจารย์)พ.ส.2558
332
บัญชีแสดงผลการสอบของ นรต.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๗๒) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
331
บัญชีแสดงผลการสอบของ นรต.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่นที่ ๗๑) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
330
บัญชีแสดงผลการสอบของ นรต.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่นที่ ๗๐) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
329
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร กอน.(สายครูอาจารย์) พ.ศ.2558 (แบบ 4)
319
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร กอส.รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ 2558 (แบบ 4)
318
(แก้ไข) บัญชีรายชื่อ นรต.ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 72) ปีการศึกษา 2558 (แบบ 4)
316
ตารางสอนเสริมของ นรต. ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)