เข้าสู่ระบบ
ลำดับที่ หัวข้อ
449
ปฏิทินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร(กอต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
448
ปฏิทินการศึกษา นรต. ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2561
447
รายชื่อ นรต. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 72 (แบบ 4) ประจำปีการศึกษา 2560
446
รายชื่อ นรต. ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 73 (แบบ 4) ประจำปีการศึกษา 2560
445
รายชื่อ นรต. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 74 (แบบ 4) ประจำปีการศึกษา 2560
444
ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ หรือบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร กอส. (รุ่นที่ 42) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
441
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
440
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนนักเรียนอบรม หลักสูตร กอส.รุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ2561
439
รายชื่อ นรต. ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(แบบ ๔)
438
ตารางสอนหลักสูตร กอส.รุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ 2561
437
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ของ นรต.ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
435
ตารางสอน นรต.ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
434
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.รุ่นที่ 5 ภาคการศึกษาต้น,รุ่นที่ 6 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
433
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่4 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
432
ตารางสอนเสริมของ นรต.ชั้นปีที่ 1-3 (การฝึกยุทธวิธีตำรวจ,นักกีฬา และ นิทรรศการ Cyber Day)ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
431
ตารางสอนเสริมของ นรต.ชั้นปีที่ 4 (การฝึกยุทธวิธีตำรวจ,นักกีฬา และ นิทรรศการ Cyber Day) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
429
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.(รุ่นที่ 5 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559,รุ่นที่ 6 ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560)
428
ตารางสอนเสริม (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)ของ นรต.ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560