เข้าสู่ระบบ
ลำดับที่ หัวข้อ
8
คำสั่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่ 87/2553เรื่อง -แต่งตั้งอาจารย์,และครูผู้สอนนักเรียนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อพิจารณาบรรจุให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 18 สายป้องกันปราบปราม ประจำปี 2553 - แต่งตั้งอาจารย์,และครูผู้สอนนักเรียนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจเพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 19 สายป้องกันปราบปราม ประจำปี 2553
7
คาสั่งโรงเรียนนายร้อยตารวจที่ 145 / 2553 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กากับการ รุ่นที่ 72
1
คำสั่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ 88 / 2553 เรื่อง - แต่งตั้งอาจารย์,และครูผู้สอนนักเรียนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อพิจารณาบรรจุให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 19 สายอำนวยการและสนับสนุนและกลุ่มสายงานเทคนิค ประจำปี 2553 - แต่งตั้งอาจารย์,และครูผู้สอนนักเรียนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจเพื่อ พิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 20 สายอำนวยการและสนับสนุน และกลุ่มสายงานเทคนิค ประจำปี 2553
2
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 72 ณ โรงเรียนนายร้อยตารวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2553
3
ตารางหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอน.รุ่นที่ 18 สายปราบปราม (วิชาพื้นฐาน)
4
ตารางสอน หลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอน.รุ่นที่ 19 สายธุรการ (วิชาเฉพาะ)
5
ตารางสอน หลักสูตร การฝึกอบรมดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจเพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอร.รุ่นที่ 20 สายธุรการ (วิชาเฉพาะ)
6
ตารางสอน หลักสูตร การฝึกอบรมดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจเพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอร.รุ่นที่ 19 (สายปราบปราม) (วิชาเฉพาะ)