เข้าสู่ระบบ
ลำดับที่ หัวข้อ
18
รายชื่อ นรต.ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 64) กลุ่มวิชาการสืบสวนและสอบสวน
19
รายชื่อ นรต.ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 64) กลุ่มวิชาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
20
รายชื่อ นรต.ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 64) กลุ่มวิชาความมั่นคง
21
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอน หลักสูตร กอน.(อก) รุ่นที่19 และ กอร.(อก) รุ่นที่ 20
12
คารางเรียนซ่อมเสริม ปี1 ภาคการศึกษาที่1/2553
13
ตารางเรียนซ่อมเสริม ปี2-3 ภาคการศึกษาที่ 1/2553
10
ตารางสอน นรต.ชั้นปีที่ 1-3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553
11
ตารางสอน นรต.ชั้นปีที่ 1 - 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553
9
ตารางสอน นรต.ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553
8
คำสั่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่ 87/2553เรื่อง -แต่งตั้งอาจารย์,และครูผู้สอนนักเรียนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อพิจารณาบรรจุให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 18 สายป้องกันปราบปราม ประจำปี 2553 - แต่งตั้งอาจารย์,และครูผู้สอนนักเรียนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจเพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 19 สายป้องกันปราบปราม ประจำปี 2553
7
คาสั่งโรงเรียนนายร้อยตารวจที่ 145 / 2553 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กากับการ รุ่นที่ 72
1
คำสั่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ 88 / 2553 เรื่อง - แต่งตั้งอาจารย์,และครูผู้สอนนักเรียนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อพิจารณาบรรจุให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 19 สายอำนวยการและสนับสนุนและกลุ่มสายงานเทคนิค ประจำปี 2553 - แต่งตั้งอาจารย์,และครูผู้สอนนักเรียนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจเพื่อ พิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 20 สายอำนวยการและสนับสนุน และกลุ่มสายงานเทคนิค ประจำปี 2553
2
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 72 ณ โรงเรียนนายร้อยตารวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2553
3
ตารางหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอน.รุ่นที่ 18 สายปราบปราม (วิชาพื้นฐาน)
4
ตารางสอน หลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอน.รุ่นที่ 19 สายธุรการ (วิชาเฉพาะ)
5
ตารางสอน หลักสูตร การฝึกอบรมดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจเพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอร.รุ่นที่ 20 สายธุรการ (วิชาเฉพาะ)
6
ตารางสอน หลักสูตร การฝึกอบรมดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจเพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอร.รุ่นที่ 19 (สายปราบปราม) (วิชาเฉพาะ)