เข้าสู่ระบบ
ลำดับที่ หัวข้อ
41
ตารางสอน นรต.ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
42
ตารางสอนเสริม นรต.ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
43
ตารางสอนเสริม นรต.ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
44
ตารางสอนเสริม นรต.ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
45
ตารางสอนเสริม นรต.ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
36
คำสั่ง รร.นรต.ที่ 32/2554 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอน นรอ.หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2550 (เพิ่มเติม)
37
คำสั่ง รร.นรต.ที่ 33/2554 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์และครูผุ้สอน นรอ.หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายงานอำนวยการและสนับสนุน และสายงานเทคนิค พ.ศ.2550 (เพิ่มเติม)
35
คำสั่ง รร.นรต. ที่ 22/2554 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอน นรอ. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส.) รุ่นที่ 32 ประจำปีงบประมาณ 2554
33
ตารางสอน หลักสูตร การฝึกอบรม ขรก.ชั้นประทวนผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขากฎหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งเป็น ขรก.ตร. ชั้นสัญญาบัตร สายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม)
34
ตารางสอน หลักสูตร การฝึกอบรม ขรก.ชั้นประทวนผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อแต่งตั้งเป็น ขรก.ชั้นสัญญาบัตร สายงานอำนวยการและสนับสนุน และสายงานเทคนิค พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม)
29
คำสั่ง รร.นรต. ที่ 647/2553 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ และครูผู้สอนหลักสูตร ผกก. รุ่นที 78
30
ตารางเรียนหลักสูตรผู้กำกับ รุ่นที่ 78 ระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 2553 - 14 มี.ค. 2554
31
รายละเอียดการฝึกภาคปฎิบัติ หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 78
32
ตารางสอน หลักสูตร การฝึกอบรม ขรก.ตร.และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นขรก.ตร.ชั้นสัญญาบัตร (กอส.รุ่นที่32)
27
ตารางสอนเสริม (แก้ไขครั้งที่1) นรต.ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553
28
ตารางสอน (แก้ไขครั้งที่ 1) นรต.ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553
26
คำสั่ง รร.นรต. ที่ 559/2553 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1,2,3 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553
25
ตารางสอน นรต.ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553