เข้าสู่ระบบ
ลำดับที่ หัวข้อ
464
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการทำโครงงานหรือวิจัย นรต. (นรต.รุ่นที่ 72)
463
รายชื่อ นรต.ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 74) ประจำปีการศึกษา 2561 เรียงตามรหัสประจำตัว
461
รายชื่อ นรต.ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 72) ประจำปีการศึกษา 2561 เรียงตามรหัสประจำตัว
460
รายชื่อ นรต.ชั้นปีที่ 3 (รุ่นที่ 73) ประจำปีการศึกษา 2561 เรียงตามรหัสประจำตัว
457
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลักสูตร กอต. (สอบสวน) ประจำปีงบประมาณ 2561
456
ตารางสอน นรต.ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
455
บัญชีรายชื่อแยกตามตอนเรียนของ นรต.ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
454
ตารางสอนหลักสูตร กอส.รุ่นที่ 43 ประจำปีงบประมาณ 2561
453
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจ และบุคคลที่โอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส.) รุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ 2561
452
451
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนนักเรียนอบรม หลักสูตร กอต.ประจำปีงบประมาณ 2561
450
ตารางสอนหลักสูตร กอต.ประจำปีงบประมาณ 2561
449
ปฏิทินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร(กอต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
448
ปฏิทินการศึกษา นรต. ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2561
447
รายชื่อ นรต. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 72 (แบบ 4) ประจำปีการศึกษา 2560
446
รายชื่อ นรต. ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 73 (แบบ 4) ประจำปีการศึกษา 2560
445
รายชื่อ นรต. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 74 (แบบ 4) ประจำปีการศึกษา 2560
444
ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ หรือบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร กอส. (รุ่นที่ 42) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561