เข้าสู่ระบบ
ลำดับที่ หัวข้อ
526
รายชื่อวิชาเลือกเสรี นรต.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ (73) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
525
ปฏิทินการฝึกอบรม หลักสูตร กอต.ทำหน้าที่สอบสวน และ หลักสูตร กอน.สายงานสอบสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
524
ตารางสอนหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิด้านนิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอต.) ทำหน้าที่สอบสวน
523
ตารางสอนหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอน.) ทำหน้าที่สอบสวน
522
มอบหมายหน้าที่อาจารย์ประจำผู้สอน นรต.ชั้นปีที่ 1 - 4 และ นรต. ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
521
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ครูฝึก และครูผู้ช่วยฝึก ผู้สอน นรต.ชั้นปีที่ 1-4 และหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ของ นรต.ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562(เอกสารนี้มีทั้งหมด 3 ชุด)(ชุดที่ 3)
518
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ครูฝึก และครูผู้ช่วยฝึก ผู้สอน นรต.ชั้นปีที่ 1-4 และหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ของ นรต.ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562(เอกสารนี้มีทั้งหมด 3 ชุด)(ชุดที่ 2)
517
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ครูฝึก และครูผู้ช่วยฝึก ผู้สอน นรต.ชั้นปีที่ 1-4 และหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ของ นรต.ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562(เอกสารนี้มีทั้งหมด 3 ชุด)(ชุดที่ 1)
516
รายชื่อ นรต.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 75 หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญญา รป.บ. และ นบ.
515
ตารางสอน นรต.ชั้นปีที่ 1-4 และของ นรต.ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
514
รายชื่อ กอส. รุ่นที่ 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียงตามรหัสประจำตัว (แก้ไข) --เพิ่มเติมรายชื่อตามคำสั่ง ตร. ที่ 332/62--
511
507
คำสั่งมอบหมายที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา นรต.ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
506
คำสั่งมอบหมายที่อาจารย์ประจำผู้สอนนักเรียนอบรม หลักสูตร กอส.รุ่นที่ 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.252
505
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ครูฝึก และครูผู้ช่วยฝึก ผู้สอนนักเรียนอบรม หลักสูตร กอส.รุ่นที่ 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.252
504
รายชื่อ กอส. รุ่นที่ 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียงตามรหัสประจำตัว (แบบ4)
503
รายชื่อ นรต.ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 76) ประจำปีการศึกษา 2562 เรียงตามรหัสประจำตัว (แบบ 4)
502
รายชื่อ นรต.ชั้นปีที่ 3 (รุ่นที่ 74) ประจำปีการศึกษา 2562 เรียงตามรหัสประจำตัว