เข้าสู่ระบบ
ลำดับที่ หัวข้อ
528
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ครูฝึก และ ครูผู้ช่วยฝึก นักเรียนอบรม หลักสูตร กอต. ทำหน้าที่งานสอบสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
527
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ครูฝึก และ ครูผู้ช่วยฝึก นักเรียนอบรม หลักสูตร กอน. ทำหน้าที่งานสอบสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
526
รายชื่อวิชาเลือกเสรี นรต.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ (73) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
525
ปฏิทินการฝึกอบรม หลักสูตร กอต.ทำหน้าที่สอบสวน และ หลักสูตร กอน.สายงานสอบสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
524
ตารางสอนหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิด้านนิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอต.) ทำหน้าที่สอบสวน
523
ตารางสอนหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอน.) ทำหน้าที่สอบสวน
522
มอบหมายหน้าที่อาจารย์ประจำผู้สอน นรต.ชั้นปีที่ 1 - 4 และ นรต. ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
521
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ครูฝึก และครูผู้ช่วยฝึก ผู้สอน นรต.ชั้นปีที่ 1-4 และหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ของ นรต.ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562(เอกสารนี้มีทั้งหมด 3 ชุด)(ชุดที่ 3)
518
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ครูฝึก และครูผู้ช่วยฝึก ผู้สอน นรต.ชั้นปีที่ 1-4 และหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ของ นรต.ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562(เอกสารนี้มีทั้งหมด 3 ชุด)(ชุดที่ 2)
517
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ครูฝึก และครูผู้ช่วยฝึก ผู้สอน นรต.ชั้นปีที่ 1-4 และหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ของ นรต.ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562(เอกสารนี้มีทั้งหมด 3 ชุด)(ชุดที่ 1)
516
รายชื่อ นรต.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 75 หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญญา รป.บ. และ นบ.
515
ตารางสอน นรต.ชั้นปีที่ 1-4 และของ นรต.ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
514
รายชื่อ กอส. รุ่นที่ 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียงตามรหัสประจำตัว (แก้ไข) --เพิ่มเติมรายชื่อตามคำสั่ง ตร. ที่ 332/62--
511
507
คำสั่งมอบหมายที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา นรต.ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
506
คำสั่งมอบหมายที่อาจารย์ประจำผู้สอนนักเรียนอบรม หลักสูตร กอส.รุ่นที่ 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.252
505
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ครูฝึก และครูผู้ช่วยฝึก ผู้สอนนักเรียนอบรม หลักสูตร กอส.รุ่นที่ 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.252
504
รายชื่อ กอส. รุ่นที่ 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียงตามรหัสประจำตัว (แบบ4)