คณะกรรมการสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
         
   
พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์
นายกสภาการศึกษา
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผบ.ตร./อุปนายกสภาการศึกษา
คณะกรรมการโดยตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
ประธานสภาคณาจารย์
พ.ต.อ.วีรพล กุลบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ด้านนิติศาสตร์
นายธนพิชญ์ มูลพฤษ์
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
ด้านนิติวิทยาศาสตร์
พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ
 
   
 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศาสตรจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียน
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
 
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ
ผบช.รร.นรต./เลขานุการ
พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร
 
 
ด้านการศึกษา
รศ.อรสา จรูญธรรม
ด้านเศรษฐศาสตร์
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ด้านการบริหารงานยุติธรรม
รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
 
ด้านรัฐศาสตร์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ ดำริชอบ
ด้านอาชญาวิทยา
นายนัทธี จิตสว่าง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.นพดล อินนา
 
 
ข้อมูลโดยสำนักสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พัฒนาWebsite โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ