ผู้กำกับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

1.  พ.ต.ท.ชิน   สุนทรทิตานนท์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2492 - 2494

 

2.  พ.ต.อ.กว้าง  โรหิตรัตน์

3.  พ.ต.อ.เลื่อน  กฤษณามระ
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2494 - 2496 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2496 - 2496

 

4.  พ.ต.อ.กว้าง  โรหิตรัตน์

5.  พ.ต.อ.วัลลภ  อุณหะเลขกะ
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2496 - 2497 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2497 - 2498

 

6.  พ.ต.อ.สล้าง  เริ่มรุจน์

7.  พ.ต.อ.ศรีสุข  มหินทรเทพ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2498 - 2500

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2500 - 2502

 

8.  พ.ต.อ.สุนิต  ปัณยวณิช

9.  พ.ต.ท.สุรจิต  ปันยารชุน

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2502 - 2503

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2503 - 2505

 

10.  พ.ต.อ.สกล  สถิตยุทธการ

11.  พ.ต.อ.ศรีสุข  มหินทรเทพ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2505 - 2508

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2508 -2509

 

12.  พ.ต.อ.ประเสริฐ  ถนัดพจนามาตย์

13.  พ.ต.อ.มโน  สมิตพินทุ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2509 -2510

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2510 - 2514

 

14.  พ.ต.อ.นิพนธ์  บุณยพุกกณะ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2514 - 2515