ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

1.  พล.ต.ท.สมชาย   ไชยเวช

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2532 - 2534

 

2.  พล.ต.ท.จำลอง  เอี่ยมแจ้งพันธุ์

3.  พล.ต.ท.นิรดม  ตันตริก
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2534 - 2535 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2535 - 2536

 

4.  พล.ต.ท.อัยยรัช  เวสสะโกศล

5.  พล.ต.ท.โกศล  รัตนาวะดี
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2536 - 2537 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2537 - 2537

 

6.  พล.ต.ท.เขตต์  นิ่มสมบุญ

7.  พล.ต.ท.ชิดชัย  วรรณสถิตย์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2537 - 2539

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2539 - 2540

 

8.  พล.ต.ท.เสรี  เตมียเวส

9.  พล.ต.ท.มล.ฉลองลาภ  ทวีวงศ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2540 - 2540

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2540 - 2541

 

10.  พล.ต.ท.สุนทร  นุชนารถ

11.  พล.ต.ท.วงกต  มณีรินทร์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2541 - 2545

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2545 - 2546

 

12.  พล.ต.ท.ชัยยันต์  มะกล่ำทอง

13.  พล.ต.ท.วุฒิ  พัวเวส

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2546 - 2547

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2547 - 2548

 

14.  พล.ต.ท.พงศพัศ  พงษ์เจริญ

15.  พล.ต.ท.อมรินทร์  อัครวงษ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2548 - 2550

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 - 2553

 

16.  พล.ต.ท.อารีย์ อ่อนชิต

17.  พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2553 - 2556

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน