ผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

1.  พล.ต.ต.ลอย   นิลพงษ์

2.  พล.ต.ต.พาสน์   ประทีปเสน
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2515 - 2516 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2516 - 2518

 

3.  พล.ต.ต.สำเริง   วรรณพฤกษ์

4.  พล.ต.ต.ปรีชา  พรรคพิบูลย์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2518 - 2519 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2519 - 2522

 

5.  พล.ต.ต.สุจินต์   อุทัยวัฒน์

6.  พล.ต.ต.สุริยะ   ธรรมจารี

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2522 - 2524

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2524 - 2526

 

7.  พล.ต.ต.ประเสริฐ   เกษรมาลา

8.  พล.ต.ต.บัญญติ   มีสมรูป

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2526 - 2528

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2528 - 2530

 

9.  พล.ต.ต.โกศล   รัตนาวะดี

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2530 - 2532