เป็นรูปอาร์มสองเส้นคู่ ใต้อาร์มมีอักษร "โรงเรียนนายร้อยตำรวจ" ภายในอาร์มมีรูปกระบี่ไขว้กับ
พระแสงดาบเขนและโล่ ซึ่งเป็นวงกลมเส้นคู่สองชั้น วงนอกมีลายกนกและมีรูปดาวแปดแฉกบนโล่เขน

ที่มา : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 43) เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2506 โดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี