1. พล.ต.ต.ลอย นิลพงษ์ 2. พล.ต.ต.พาสน์ ประทีปเสน
พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2518
 
3. พล.ต.ต.สำเริง วรรณพฤกษ์ 4. พล.ต.ต.ปรีชา พรรคพิบูลย์
พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2522
 
5. พล.ต.ต.สุจินต์ อุทัยวัฒน์ 6. พล.ต.ต.สุริยะ ธรรมจารี
พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2526
 
7. พล.ต.ต.ประเสริฐ เกษรมาลา 8. พล.ต.ต.บัญญติ มีสมรูป
พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2530
 
9. พล.ต.ต.โกศล รัตนาวะดี
พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2532