1. พล.ต.ท.สมชาย ไชยเวช 2. พล.ต.ท.จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์
พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2535
 
3. พล.ต.ท.นิรดม ตันตริก 4. พล.ต.ท.อัยยรัช เวสสะโกศล
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537
 
5. พล.ต.ท.โกศล รัตนาวะดี 6. พล.ต.ท.เขตต์ นิ่มสมบุญ
พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2539
 
7. พล.ต.ท.ชิดชัย วรรณสถิตย์ 8. พล.ต.ท.เสรี เตมียเวส
พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2540
 
9. พล.ต.ท.มล.ฉลองลาภ ทวีวงศ์ 10. พล.ต.ท.สุนทร นุชนารถ
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
 
11. พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร์ 12. พล.ต.ท.ชัยยันต์ มะกล่ำทอง
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
 
13. พล.ต.ท.วุฒิ พัวเวส 14. พล.ต.ท.พงศพัศ พงษ์เจริญ
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550
 
15. พล.ต.ท.อมรินทร์ อัครวงษ์ 16. พล.ต.ท.อารีย์ อ่อนชิต
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
 
17. พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร 18. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน