โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปทุมวัน
พุทธศักราช ๒๔๘๙ - ๒๔๙๘ 

สมัยที่ ๖ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปทุมวัน กรุงเทพ 

 

 
 

  

          เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๘๙ ได้เริ่ม เปิดการศึกษา แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ในบริเวณ กองการศึกษา กรมตำรวจ ปทุมวัน และบริเวณ สนามกีฬาแห่งชาติ ดังนั้น นักเรียนนายร้อยทหารบก ฝ่ายตำรวจ รุ่นที่ ๙ ซึ่งเรียนอยู่ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๑๐ ซึ่งเรียนอยู่ชั้นปีที่ ๒ และรุ่นที่ ๑๑ ซึ่งเรียนอยู่ชั้นปีที่ ๑ รวม ๓ ชั้นปี กรมตำรวจ ต้องขอรับโอน มาเรียนที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปทุมวัน และได้เรียนสำเร็จ ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปทุมวัน ในปี พ.ศ.๒๔๙๐ ถึง ๒๔๙๑ และ ๒๔๙๒ ตามลำดับ ดังนั้น นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น ยศ. จีงมีทั้งหมด ๑๑ รุ่น
          เมื่อมาศึกษา ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปทุมวัน บริเวณกองการศึกษาและสนามกีฬาแห่งชาติ กรมตำรวจ ได้วาง ระเบียบข้อบังคับ และหลักสูตรของ โรงเรียนนายร้อยตำรวจไว้ เป็นทางปฏิบัติ การศึกษา โดยการสอบคัดเลือก จากผู้ที่มีคุณวุฒิ ชั้นเตรียมอุดมศึกษา และวางระเบียบ โดยออก เป็นคำสั่ง หมู่ที่ ๒๑/๒๔๙๔ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๔ เรื่องให้ใช้ข้อบังคับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  ส่วนการจัดครูสอนวิชา ต่าง ๆ ตามหลักสูตรนั้น เมื่อกรมตำรวจ พิจารณาเห็นว่า อาจารย์ท่านใด สมควร สอนวิชาใด ก็ออกเป็นคำสั่งหมู่ กำหนดให้ ครูอาจารย์สอนวิชานั้น เป็นคราวๆ ไป ระหว่างที่ มีศึกษา อยู่ทีโรงเรียนนายร้อยตำรวจชั่วคราว ในกองการศึกษา และในบริเวณ สนามกีฬาแห่งชาติ ในระหว่างปีพ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๘