foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


program 2560 750


 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวการสอบ
 3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ รร.นรต.::14 ก.ย. 59 ::
 • ระเบียบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ว่าด้วยเงินทุนห้องสมุด รร.นรต. พ.ศ.2554:: 7 ก.ย. 59 ::
 • ระเบียบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ว่าด้วยเงินทุนห้องเรียนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย พ.ศ.2554:: 7 ก.ย. 59 ::
 • คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสังกัด รร.นรต. (หลักสูตร กอน.อก. จำนวน 8 ราย):: 23 ส.ค. 59 ::
 • บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตำแหน่ง รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (เพิ่มเติม):: 5 ส.ค. 59 ::
 • คำสั่ง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ 458/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เลือกตำแหน่งข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รองสารวัตร กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน) ประจำปี พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม):: 5 ส.ค. 59 ::
 • ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง การเลือกตำแหน่งของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รองสารวัตร กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน) และสำเร็จการฝึกอบรมเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม):: 5 ส.ค. 59 ::
 • ประกาศคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2559:: 1 ส.ค. 59 ::
 • ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในวาระการแต่งตั้งประจำปี พ.ศ. 2559:: 7 ก.ค. 59 ::
 • ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ:: 5 ก.ค. 59 ::
 • บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559:: 29 มิ.ย. 59 ::
 • ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง การเลือกตำแหน่งของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รองสารวัตร กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน) และสำเร็จการฝึกอบรมเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559:: 29 มิ.ย. 59 ::
 • ประกาศคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2559:: 21 มิ.ย. 59 ::
 • รายการสิ่งของเครื่องใช้หลักสูตร กอต. พ.ศ. 2559:: 8 มิ.ย. 59 ::
 • แบบเสนอชื่อนายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (สศก.04):: 23 พ.ค. 59 ::
 • แบบเสนอชื่อกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (สศก.05):: 23 พ.ค. 59 ::
 • รายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับหลักสูตร กอน.:: 21 เม.ย. 59 ::
 • GovChannel : ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน:: 30 มี.ค. 59 ::
 • กำหนดการอุปสมบทหมู่นักเรียนนายร้อยตำรวจและข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2559:: 15 มี.ค. 59 ::
 • ประกาศ กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของชำรุด เสื่อมสภาพ ของ กองบังคับการปกครอง:: 14 มี.ค. 59 ::
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจร่วมมือกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand institute of Justice : TIJ) สถานเอกอัครทูตสวีเดน และองค์กรเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) จัดงานเสวนาในหัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่เพื่อโลกที่ทุกเพศเท่าเทียม”:: 10 มี.ค. 59 ::
 • โครงการฝึกการใช้อาวุธปืนสำหรับผู้สนใจ ของชมรมกีฬายิงปืนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • คณะผู้แทนจากโรงเรียนตำรวจกัมพูชา เข้าศึกษาดูงานสนามยิงปืน ระหว่างวันที่ 14 - 15 ม.ค. 2559 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • ผู้บริหารสถาบันและคณะข้าราชการตำรวจจากสถาบันการฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย เยี่ยมชมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • ขยายเวลาการประกวดหนังสั้นเป็นสิ้นเดือน มกราคม 2559
 • รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดี
 • คณะเจ้าหน้าที่และนักเรียนนายร้อยตำรวจจากโรงเรียนตำรวจประชาชนเวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้ารับการอมรมหลักสูตรระยะสั้น "รูปแบบเรียนรู้จากประสบการณ์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม"
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17

  Facebook

  fb

  สนามยิงปืน รร.นรต.

  shooting

  การจัดการองค์ความรู้

  รับเรื่องราวร้องทุกข์

  สมุดโทรศัพท์ ตร. ปี 2559

  ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

  gazette 3

  คลังข้อมูลงานวิจัย

  banner research 1

  banner research 2

  เอกสารวิชาการ

  การติดตั้งโปรแกรม Eset Endpoint Antivirus

  eset

  

  Gallery 1

  Royal Police Cadet Academy

  Read More

  Gallery 1

  Royal Police Cadet Academy

  Read More

  Gallery 2

  Royal Police Cadet Academy

  Read More

  Gallery 2

  Royal Police Cadet Academy

  Read More